Algemene voorwaarden De Persberichten Service - onderdeel van De Bruijn PR 

Dit zijn de algemene voorwaarden van De Persberichten Service, onderdeel van De Bruijn PR ( Opdrachtnemer ). Het adres van De Bruijn PR is Disketteweg14, 1033 NW  in Amsterdam, met het KvK-nummer 64539393. 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@debruijnpr.nl, 020-2440075 of per post: De Bruijn PR, Kraanspoor 42, 1033 SE Amsterdam. 

De Bruijn PR heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen. 

Artikel 1 - Algemeen 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Opdrachtnemer en u ( Opdrachtgever ). Opdrachtnemer zal deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar op www.depersberichtenservice.nl en www.debruijnpr.nl. 

Artikel 2 - Totstandkoming opdracht 

De opdracht komt tot stand wanneer Opdrachtgever laat blijken met de opdracht in te stemmen. 

Artikel 3 - Offertes en aanbiedingen 

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte of op de website geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht of gekozen optie op de website (en niet voor eventuele toekomstige orders). 
 2. Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag Opdrachtnemer ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren. 

Artikel 4 - Prijs 

 1. Opdrachtnemer mag de prijs tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht. 
 2. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Opdrachtnemer en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege. 

Artikel 5 - Betaling en incassokosten 

 1. Opdrachtgever betaalt direct via de betalingsmodule op de website of betaald bij een op maat gemaakte offerte binnen 30 dagen na de factuurdatum. Opdrachtnemer zal maandelijks factureren. 
 2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
 3. De volledige vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
  1. Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt; 
  2. Opdrachtgever failliet is of in surseance van betaling;
  3. Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
  4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt. 
 4. Als opdrachtgever niet op tijd betaalt, is hij per direct in verzuim. Hij is dan alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Opdrachtnemer. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt: – 15% over de eerste €2500; 
  • 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000
  • 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000; 
  • 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000; 
  • 0,5% over het overige deel. 

Artikel 6 - Derden 

Opdrachtnemer mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing. 

Artikel 7 - Uitvoering opdracht 

 1. Opdrachtnemer zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
 2. Opdrachtnemer mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren. 
 3. Als Opdrachtnemer de opdracht in fasen uitvoert, kan hij de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
 4. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Opdrachtnemer verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Opdrachtnemer om de opdracht uit te voeren. 
 5. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 

Artikel 8 - Wijziging opdracht 

 1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen. 
 2. Opdrachtnemer kan bij een op maakt gemaakt voorstel de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Opdrachtnemer zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn. 
 3. Opdrachtnemer mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden. 

Artikel 9 - Opschorting, ontbinding 

 1. Opdrachtnemer mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen. 
 2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen. 
 3. Opdrachtnemer mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Opdrachtnemer dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen. 

Artikel 10 - Tussentijdse opzegging 

 1. Als Opdrachtnemer de opdracht tussentijds opzegt, zal Opdrachtnemer zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever. 
 2. Opdrachtnemer mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
  1. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn; 
  2. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling; 
  3. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd; 
  4. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt; 
  5. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken. 

Artikel 11 - Overmacht 

 1. Opdrachtnemer hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht. 
 2. Opdrachtnemer kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan 2 maanden dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn. 
 3. Als Opdrachtnemer zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Opdrachtnemer het nagekomen deel factureren. 

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud 

 1. Alles dat Opdrachtnemer levert, blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen. 
 2. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Opdrachtnemer veilig te stellen. 
 3. Als Opdrachtnemer zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Opdrachtnemer deze terug kan nemen. 

Artikel 13 - Garanties 

 1. Opdrachtnemer garandeert dat wat hij levert, voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering gesteld kunnen worden. 
 2. Deze garantie geldt niet wanneer Opdrachtgever het geleverde verkeerd gebruikt. 
 3. Deze garantie geldt ook niet als er een gebrek ontstaat door omstandigheden waar Opdrachtnemer niets aan kan doen. 

Artikel 14 - Klachten 

 1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand na constatering (of -bij niet zichtbare gebreken- nadat hij de gebreken had kunnen constateren) melden. 
 2. Als Opdrachtgever op tijd een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
 5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Opdrachtnemer die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever. 

Artikel 15 - Aansprakelijkheid 

 1. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Opdrachtnemer. 
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 
 3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €2000,00. 
 4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert. 
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. 

Artikel 16 - Verjaringstermijn 

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Opdrachtnemer is één jaar. 

Artikel 17 - Vrijwaring 

 1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. 
 2. Als derden Opdrachtnemer aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. 
 3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Opdrachtnemer zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Opdrachtnemer, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

Artikel 18 - Intellectuele eigendom 

 1. Opdrachtnemer behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht. 
 2. Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn. 

Artikel 19 - Geheimhouding 

 1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Opdrachtnemer alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden. 
 2. Opdrachtnemer zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Opdrachtnemer optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. 
 3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien. 

Artikel 20 - Nietigheid 

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt. 

Artikel 21 - Strijdige clausule 

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden. 

Artikel 22 - Toepasselijk recht 

Nederlands recht. 

Artikel 23 - Bevoegde rechter 

Rechtbank Amsterdam.

De Persberichten Service
Powered by De Bruijn PR

Disketteweg 14
1033 NW Amsterdam
T 020 - 244 0075
E redactie@depersberichtenservice.nl 

Veilig betalen

© 2023 Alle rechten voorbehouden